معرفی

مشخصات فردی

فهیمه ادیب صابر

نام - نام خانوادگی : فهیمه   ادیب صابر

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : تربیت بدنی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : تربیت بدنی

محل خدمت : دانشکده علوم انسانی

مرتبه علمی : مربی

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

فهیمه ادیب صابر
فهیمه ادیب صابر

محل خدمت :
    دانشکده علوم انسانی
مرتبه علمی :
    مربی
^